Regelgeving


Als reflexzonetherapeut ben ik aangesloten bij de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten) en geregistreerd bij de overkoepelende organisaties RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).Als licentielid van de VNRT ben ik onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting.
Om kwaliteit te waarborgen ben ik verplicht om een aantal bijscholingen per jaar te volgen.


Klachtenregeling

Op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) heb ik een klachtenregeling voor cliënten.
Als u een klacht heeft over de behandeling of andere zaken met betrekking tot mijn praktijk, dan graag eerst contact met mij opnemen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de VNRT. Op de VNRT-site kunt u daar meer informatie over vinden: www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/


Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, ‘behandeling reflexzonetherapie'
  • de kosten van het consult..